Tematyka badawcza

 

ULTRASZYBKA SPEKTROSKOPIA LASEROWA

Metodami spektroskopii absorpcji przejściowej w piko- i femtosekundowych skalach czasowych bada się mechanizmy, drogi i szybkości dezaktywacji wzbudzonych cząsteczek, formowanie różnych tworów przejściowych, a także monitoruje wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie protonu. Te metody są również podstawą badań układów micelarnych, układów fotochromowych oraz związków biologicznie czynnych. Badania prowadzi się w ścisłej współpracy z Centrum Badawczym Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej UAM.

FOTOWOLTAIKA

Prowadzone są prace eksperymentalne z dziedziny badań nad fotoogniwami sensybilizowanymi barwnikiem (DSSC) oraz fotoogniwami perowskitowymi. Za pomocą czasowo-rozdzielczej spektroskopii laserowej oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej wyznaczane są stałe szybkości i wydajności procesów separacji ładunku, zachodzące w czasach od dziesiątek femtosekund do pojedynczych sekund. Mierzone są również podstawowe parametry fotoogniw (krzywe prądowo-napięciowe, wydajności konwersji światła słonecznego, widma IPCE).

EKSTREMALNA OPTYKA NIELINIOWA ORAZ RYDBERGOWSKIE PACZKI FALOWE

Prowadzone prace teoretyczne dotyczą oddziaływania impulsów światła o zaledwie kilkucyklowym czasie trwania (pojedyncze femtosekundy), i równocześnie dużym natężeniu, z atomami. Ostatnio, nacisk położono na opis złożonego widma wysokich harmonicznych światła wytwarzanych w wyniku takiego oddziaływania. Równolegle, prowadzi się badania nad formowaniem paczek rydbergowskich w atomach za pomocą tzw. impulsów półcyklowych, ich ewolucją swobodną oraz przetwarzaniem pod kątem zastosowań o informatyce kwantowej. W szczególności, prace dotyczą wytwarzania stabilnych paczek rydbergowskich, dobrze zlokalizowanych w przestrzeni fazowej, za pomocą serii impulsów półcyklowych.

INFORMATYKA KWANTOWA

Prowadzone są badania teoretyczne w zakresie teorii splątania kwantowego, kwantowych spacerów na grafach, analizy algorytmów kwantowych, splątania w układach silnie skorelowanych, kryptografii i komunikacji kwantowej oraz przetwarzania informacji kwantowej w układach optycznych.

FIZYKA WIDZENIA I OPTOMETRIA

Prace dotyczą fotofizyki procesu widzenia, mechanizmu widzenia barwnego, wpływu barw na jakość widzenia, barw fizjologicznych oraz optymalizacji procedur badania refrakcji oka i optymalizacji testów ostrości wzroku, topografii rogówkowej i ortokeratologii.